Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě kuchyňským nádobím a elektrickými spotřebiči, provozovaném obchodní společnosti SAVORY Trade s.r.o.

SAVORY Trade s.r.o.Bohušov 50, 793 99 Bohušov

IČO: 28640691, DIČ: CZ28640691


Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi obchodní společností SAVORY Trade s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kontakt

Kontaktovat nás můžete:
Telefonicky : 553 810 800 (pevná linka)
: 603 728 954 (mob.tel. T-mobile)
 
Vyřizují : pan Viktor Cigánek
E-mailem : email
Přes web : www.korkmaz.cz
   
Písemně

: SAVORY Trade s.r.o., Viktor Cigánek
: Bohušov 50, 793 99 Bohušov


Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Raiffeisenbank: 5814496001/ 5500

II. Objednávky


Návrhem k uzavření kupní smlouvy, je-li kupující spotřebitel, je umístění nabízeného zboží prodejcem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Veškeré zboží na stránkách korkmaz.cz je katalogem běžně dodávané zboží. Výrobce/distributor nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží si můžete u nás ověřit dotazem v případě, že je zboží označeno pojmem NA DOTAZ, e-mailem či telefonicky. V případě objednání nedostupného zboží Vás budeme o této skutečnosti informovat. Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH a všech poplatků a jsou konečné.

Při objednání zboží označeno pojmem NA DOTAZ, vzniká kupní smlouva až potvrzením dostupnosti vybraného zboží naším obchodníkem, resp. potvrzením Vaší objednávky s veškerými náležitostmi (doba dodání, platební podmínky atd.).
 • Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Zákazník může provádět objednávky přes e-shop korkmaz.cz, telefonicky nebo e-mailem.

E-mailem
(non-stop)
: email
Telefonické
(Po-Pa, 8-16:00)
: 553 810 800 (pevná linka)
: 603 728 954 (mob.tel T-mobile)III. Dodací podmínky


Termín dodání
Obecná doba dodání je 3 - 7 dnů u zboží, které je SKLADEM. Vše záleží na zvoleném způsobu dopravy (např. PPL do 24hod od expedice, ČP Obyč. balík 2 – 5 dnů od expedice). U zboží s označením NA DOTAZ Vám dobu dodání sdělí náš obchodník v potvrzovacím emailu.

Nepřipočítáváme balné ani manipulační poplatek. Zboží, které z důvodu objemnosti nebo nadměrné váhy nebudeme moci odeslat v jednom balíku, Vám budeme muset rozdělit do více zásilek popř. zvolit jiný způsob dopravy. O této skutečnosti budete informováni e-mailem nebo telefonicky, přičemž v případě kupujícího spotřebitele to na výši konečné ceny potvrzené v objednávacím procesu nemá žádný vliv.

Způsoby dopravy

Dopravu zboží k zákazníkovi zajišťuje prodejce a to jen na území ČR. Cena dopravy se liší ve způsobu dopravy, dopravu si každý zákazník vybere sám a cena mu bude připočtena před potvrzením objednávky k celkové konečné kupní ceně.

Způsoby platby
Každý náš zákazník má možnost zvolit mezi různými způsoby platby za zboží. Zboží je možno uhradit dobírkou v místě předání zboží (na udané doručovací adrese či na pobočce ČP) nebo poukázání kupní ceny na náš účet s příslušným variabilním symbolem (variabilní symbol = číslo objednávky), který platbu identifikuje. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad (fakturu).

Přebírání zásilky

Každý kdo přebírá zboží (zákazník, pověřená osoba) by si měl převzatou zásilku ihned prohlédnout. Pokud zjistí, že obal zásilky či výrobku je mechanicky poškozen, měl by ihned ještě za stálé přítomnosti dopravce zboží zkontrolovat a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a tento záznam nechat potvrdit dopravcem.

Na základě tohoto sepsaného záznamu o poškození zásilky bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má samozřejmě právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilka dorazila v pořádku, tedy mechanicky nepoškozená a úplná. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravce pak nelze brát zřetel a budou odmítnuty.

IV. Záruční doba a reklamace
Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

V. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka


V případě, že prodejce nesplní předem dohodnuté smluvní podmínky, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.


Povinnosti při odstoupení od smlouvy

Když dojde k odstoupení od smlouvy, smlouva se celá ruší od počátku a obě strany se musí vyrovnat. Prodejce vrátí nebo nahradí veškerá přijatá plnění zákazníkovi a zákazník prodejci.

Odstoupit od smlouvy může zákazník dvěma způsoby a to buď, že tuto skutečnost oznámí prodejci elektronickou formou na email nebo písemně na adresu provozovny prodejce, která je: SAVORY Trade s.r.o., Viktor Cigánek, Bohušov 50,793 99 Bohušov. Písemná či elektronická forma odstoupení musí obsahovat č. objednávky, datum nákupu a předložit doklad o koupi (fakturu). Stačí kopie, zákazník nemusí předkládat originál dokladu


Jestliže zákazník zboží už převzal, odešle zboží zpátky do provozovny prodejce. Prodejce bez zbytečných průtahů vyhodnotí stav zákazníkem vráceného zboží . Zákazník musí zabezpečit zásilku tak, aby zboží dorazilo prodejci v pořádku tj. nepoškozené, úplné, včetně příslušenství, doplňků, všech dokladů včetně faktury a nejlépe v originálním nepoškozeném balení.

Jestliže prodejce shledá, že zboží bylo vráceno poškozené, bude zákazník povinen uhradit škodu související s uvedením zboží do původního stavu. Úhrada těchto nákladů za škody bude provedena tak, že kupní cena bude o tyto náklady snížena a tento snížený finanční obnos následně zákazníkovi vrácen.

Splní-li zákazník všechny zde popsané podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodejce vyplatí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží, jež je předmětem odstoupení.


VI. Ochrana osobních údajů


Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu korkmaz.cz, a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě (s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží) či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických (údaje jsou předávány přepravní společnosti), statistických a marketingových důvodů.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Zákazník využíváním služeb internetového obchodu korkmaz.cz dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv zrušit a to tím způsobem, že zašle emailovou zprávu na email nebo své rozhodnutí sdělí prodejci telefonicky.
Údaje, které prodejce o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".


VII. Penále z prodlení

Převzetím zboží na fakturu, souhlasí odběratel s peněžním závazkem vůči společnosti SAVORY Trade s.r.o. Tento se řídí obchodním zákoníkem. V případě zpoždění platby bude účtováno penále, které se vypočítává dle repo sazby České národní banky zvýšené o sedm procentních bodů. Od 1.1.2014 činí-li repo sazba 0,05 procenta. Úrok z prodlení činí 7,05 procenta. Každá písemná výzva k úhradě dluhu bude zpoplatněna částkou 500,-Kč.VIII. Závěrečná ustanovení


Prodejce si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. O změnách v obchodních podmínkách bude zákazníky informovat vhodným způsobem na internetových stránkách www.korkmaz.cz.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1.11.2010.
Košík je prázdný.
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
zboží v e-shopu: 813 e-shop systém banan.cz

SAVORY Trade s.r.o. * IČO: 28640691 * DIČ: CZ28640691 * Bohušov 50 * 793 99 * Telefon: +420 553 810 800 * email* ochrana osobních údajů